Českobratrská církev evangelická, Farní sbor v Bošíně, únor 2017

„Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“  (Matouš 14,27;Marek 6,50;Jan 6,20)

Milý bratře, milá sestro,

v úvodu máme jeden verš z příběhu, kdy Ježíš přichází za svými učedníky tak, že kráčí po moři. Tento příběh popsali tří evangelisté, Matouš, Marek a Jan. Evangelista Lukáš jej vynechal. Přečteme-li si, jak jej jednotliví evangelisté zaznamenali, zjistíme, že uvedený verš je prakticky tím jediným, co všichni tři evangelisté zapsali stejně. Jeden příběh ze života Ježíše a každý evangelista jej vnímal jinak. Jednoho z nich dokonce neoslovil ani natolik, aby se o něm zmínil. Ano, takoví my lidé jsme. Pro každého z nás je podstatné něco jiného. Platilo to kdysi a platí to i dnes. Zatímco jednoho osloví v církvi zpěv a hudba, druhému je to vcelku jedno a vyhledává spíše možnost osobních diskusí nad Biblí. Ještě někdo jiný považuje za zázrak, když se naše společenství i když pomalu, ale přece jenom nějak rozrůstá, pro jiného to ovšem není nic zas až tak podstatného. Jednomu stačí, že je fara přece jenom obsazená, pro druhého by bylo důležité, aby mezi námi bylo podstatně více mladých a také dětí. Každý z nás jsme jiný a Bible nás učí, že máme právo být každý jiný, a to i v tom, jak vnímáme víru a zvěst o spasení. To, co jeden rád neustále zdůrazňuje, může být pro druhého naprosto nepodstatné, nebo dokonce až otravné. Co nás ovšem všechny spojuje, je zaslíbení Boží přítomnosti mezi námi: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“. Ať už smýšlíme tak nebo onak, Pán Bůh nás má všechny stejně rád a je tu s námi.
Milí bratři a sestry, učme se tomuto vidění světa. Učme se přijímat jeden druhého ve svých odlišnostech. Všichni jsme totiž v tom základním na tom stejně. Všichni jsme osamocení v té naší lodičce na moři života a naše plavba je leckdy únavná, ubíjející a nekonečná. Aniž bychom si to sami vybrali, přiměl i nás Pán Ježíš k tomu, abychom se životem častokrát plahočili sami. Aby nás ale ta osamocenost nepřemohla, máme tu náš sbor – prostor k setkávání se a ke vzájemnému povzbuzení. Najde-li se mezi námi, coby různě smýšlejícími lidmi, dostatek těch, pro které společné setkávání se nad Božím slovem a u stolu Páně má smysl, bude mít náš sbor budoucnost.
Nejen o tom chceme společně mluvit a hledat cesty, jak přispět k rozvoji našeho sboru dne 19. března 2017 v 10:00 na výročním sborovém shromáždění, ke kterému Vás srdečně zveme. Uslyšíte zprávu o životě sboru za rok 2016, zprávu o hospodaření a další informace, ale také plány a vize pro nadcházející období. Zároveň budete moct svým hlasem ovlivnit, kdo se bude o sborový život v letošním roce starat, ať už jde o jeho hospodaření, či o jeho duchovní život jako i o další sborové aktivity.

Petr Mazur, kurátor
______________________________________________________________

Pro bližší porozumění, co obnáší život evangelického sboru v dnešní době, chceme uvést pár informací z oblasti hospodaření sboru. Podrobněji se s nimi budete moct seznámit na sborovém shromáždění, ale ve stručnosti Vám je předkládáme už nyní, abyste si je mohli v klidu přečíst a promyslet:

Příjmy našeho sboru se skládají z těchto položek (údaje za rok 2016):
Salár                                                                                     62.400,- Kč
Nedělní sbírky                                                                     21.754,- Kč
Účelové dary                                                                        31.695,- Kč
Příležitostné dary                                                                  3.800,- Kč
Příjmy z kulturních akcí (koncerty apod.)                         7.200,- Kč
Nájmy:
Z fary                                                                                     24.000,- Kč
Z polností                                                                             41.000,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem                                                             cca 192.000,- Kč

Na druhé straně jsou náklady a ty v roce 2016 činily:
Platby mandatorní (ty, které neovlivníme)
Repartice (odvody narůstající s počtem členů)        >10.000,- Kč
Odvod za administraci                                                    18.458,- Kč
Daň z nemovitosti                                                            >7.000,- Kč
Pojištění staveb                                                           cca 3.000,- Kč
Celkem platby mandatorní                                    cca  40.000,- Kč
Energie                                                                              55.857,- Kč
Náklady na provoz sboru               
Cestovné administrátorovi                                              2.500,- Kč
Spotřební materiál                                                          13.000,- Kč
Ostatní služby (projekt na opravu kostela, …)           26.000,- Kč
Odpisy                                                                               35.652,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------
Náklady celkem                                                      cca 173.000,- Kč

Stručný komentář k hospodaření sboru:

Pokud jde o příjmovou část, potěšující je, že se oproti roku 2015 salár více než zdvojnásobil. Smutné je, že i tak doporučenou částku platí pouze několik jednotlivců, které lze spočítat na prstech jedné ruky. Pro bližší ozřejmění, toho, kolik církev očekává od svých členů uvádíme, že církvi doporučená výše saláru je 5 % z čistých příjmů, což obnáší při měsíčních příjmech cca 10.000,- Kč čistého, 500,- Kč měsíčně, tj. 6.000,- Kč za rok. Při současném počtu salárníků by to znamenalo navýšení výběru saláru cca na trojnásobek, tedy ze současných 60 tis. Kč na přibližně 180 tis. Kč.
Důležité je si uvědomit, že na každý dar, či salár vystavíme dárci potvrzení, které mu umožní snížit si daňový základ, čímž se část těchto prostředků každému vrátí po ukončení zdaňovacího období.
Pokud jde o nákladovou stránku, pak je potřeba zdůraznit, že díky tomu, že kazatel Petr Mazur má zatím své civilní zaměstnání a vykonává práci kazatele bez nároku na odměnu, náš sbor odvádí pouze mnohem menší částku za administraci (necelých 20 tis. za rok) a nemusí odvádět žádné další prostředky do personálního fondu (cca 100 tis. za rok). Jakmile by se stal naším řádným kazatelem, který by se sboru věnoval na plno, tj. kromě nedělních bohoslužeb a biblických hodin, by vyučoval náboženství na školách, realizoval by návštěvy starších a nemocných členů sboru, ať už v domácnostech, nebo v domovech důchodců, prováděl by pravidelnou pastoraci, pak by sbor musel na něj odvádět do personálního fondu více než 100.000,- Kč ročně. Před rozhodnutím mít svého kazatele budeme stát nejpozději za rok a půl, kdy náš současný kazatel bude odcházet do důchodu a zároveň mu bude končit nájemní smlouva na faře. S patřičným předstihem se on i jeho rodina bude rozhodovat, co dále. Z jedné strany by mohl pracovat v našem sboru na plno jako kazatel, ale z druhé strany by to pro sbor znamenalo výrazné navýšení ročních nákladů.
Kromě šetření na odvodech do personálního fondu totiž také v současné době sbor neproplácí kazateli žádné cestovné za návštěvy členů sboru, neplatí telefonní poplatky ani internet, neplatí náklady na tisk a distribuci sborových dopisů, neplatí náklady na topení, ani další běžné náklady, které by bylo nutné začít proplácet v momentě, kdy by sbor měl kazatele, který by už neměl manažerský příjem, a tudíž by už nemohl sbor v takové míře podporovat. Tyto provozní náklady včetně příspěvku sboru na energie a topení, na které by měl kazatel nárok, vzhledem k výši svého kazatelského příjmu, by se pohybovaly okolo 60 až 80 tisíc ročně. Zároveň ale očekáváme již v tomto roce významné snížení nákladů za elektrickou energii, a to kvůli převedení odběrného místa z církve, coby organizace, na rodinu kazatele. Cílově by toto snížení mělo ušetřit cca 25 tis. Kč ročně.
Při zohlednění výše uvedeného je třeba si uvědomit, že aby sbor mohl do budoucna existovat, musely by se jeho roční příjmy navýšit o bezmála 100.000,- Kč na cca 280.000,- Kč až 290.000,- Kč.
Kromě toho všeho je před námi ještě velký kus práce, pokud jde o dokončení oprav na faře, ale také o opravy kostela, tj. věže, střechy, fasády, vymalování vnitřku, …. I o těchto věcech chceme s Vámi mluvit na výročním sborovém shromáždění.
O tom, zda a za jakých podmínek je to všechno reálné, chceme rozhodovat všichni, kdo se cítíme být členy našeho sboru, tedy i každý z Vás, milá sestro, milý bratře. Proto budeme velmi rádi, když se výročního sborového shromáždění dne 19. března v 10:00 hod zúčastníte.

Těšíme se na společné setkání.

Staršovstvo sboru ČCE v Bošíně