POSELSTVÍ ADVENTU A VÁNOC

„BUĎTE PŘIPRAVENÍ, NEBOŤ SYN ČLOVĚKA PŘIJDE V HODINU, KDY SE NENADĚJETE“

Milí přátelé, bratři a sestry i vy všichni sympatizanti našeho sboru v Bošíně,

opět máme za sebou jeden rok a vstupujeme do období adventu, tedy do období očekávání.

Co vlastně očekáváme? Na co čekáme? Vyhlížíme do budoucnosti s naději, nebo už čekáme pouze to horší? Neklidu a nespokojenosti je kolem nás všude dost. Máme se jimi také nechat pohltit? S očekáváním se obvykle pojí příprava na to očekávané. Ať už je to návštěva, nebo výročí, nebo narození nového člověka, nebo pouze čekáme na změnu k lepšímu, když už se nám současný stav věcí nelíbí.

V adventu se připravujeme na Vánoce, kdy si připomínáme narození našeho Spasitele Ježíše Krista, což ovšem pro nás nemusí znamenat pouze připomínku. Pán Ježíš totiž nezůstal dítětem, ale vyrostl a jako dospělý přinesl tomuto světu zprávu o království nebeském. O království, které s jeho narozením přišlo do tohoto světa, ale na které zároveň čekáme. Otevřeme-li svá srdce pro zvěst o Boží lásce, zažijeme něco podobného, jako když ve tmě blesk ozáří celou oblohu od východu až na západ a my najednou uvidíme, co všechno je už nyní okolo nás, pouze jsme to doposud ve tmě neviděli. Tma znamená nejistotu, sklíčenost, obavu, strach z věcí budoucích. S tím vším rádi pracují mocni tohoto světa. To všechno nás naplňuje, posloucháme-li zprávy. Tím vším se pak bavíme, když se setkáváme se svými blízkými, s přáteli, či s jinými lidmi a necháváme se tak všudypřítomnou nespokojenosti ovládnout.

Do těchto strachů, nejistot a nekonečných zmatků ovšem už více než dva tisíce let zaznívá zvěst o naději, o lásce o vítězství pravdy a je jen na nás, zda pro tuto zvěst otevřeme svá srdce a necháme se jí prodchnout. Text v úvodu tohoto dopisu nás nabádá, abychom období adventu využili hlavně k tomu, abychom svá srdce připravili na přijetí toho nadějného, krásného, co Bůh v Ježíši Kristu daroval tomuto světu, a tedy i každému jednomu z nás. Jeho zaslíbený příchod znamená, že se nám najednou, podobně jak v případě zmíněného nočního blesku, zablýskne a my uvidíme svou situaci a svůj život v úplně novém světle a pochopíme tak nové možnosti, které nás chtějí obohatit a naplnit radosti, které tu už jsou a častokrát už dávno byly, pouze my jsme zůstávali v zajetí tmy, a tak jsme je neviděli.

Pro nadcházející období jsme proto přichystali akce, které nám mají pomoct k nalezeni sebe sama, k vnitřnímu zklidnění a k přípravě na setkání s radostnou zvěsti, která od dob narození Krista stále zaznívá tomuto světu:

„POKOJ LIDEM! BŮH V NICH MÁ ZALÍBENÍ.“

BOHOSLUŽEBNÝ PROGRAM LETOŠNNÍHO ADVENTU A VÁNOC

Sobota, 1. 12. v 17:00        – „skoro-adventní“ koncert, při kterém nám zazpívá pěvecký soubor                        
                                           Scholla Minor doprovázený pražskými hudebníky (viz přiložený plakát)

Neděle, 2. 12. v 10:00       – 1. adventní neděle – zahájení adventu – bohoslužby s Večeří Páně

Sobota, 8. 12. od 15:00    – Anděl Páně ve fialovém kostele – Vánoční vyrábění pro děti, koledy,
                                           rozsvícení vánočního stromu a adventního fialového nasvícení kostela!
                                           Píseň dětí a úvodní slovo a vánočních tradicích místního kazatele Petra
                                           Mazura a hlavně pak projekce pohádky „ANDĚL PÁNĚ II“
                                           na velkém plátně ve vytápěném kostele. (viz přiložený plakát)

Neděle, 9. 12. v 10:00      – 2. adventní neděle

Neděle, 16. 12. v 10:00    – 3. adventní neděle

Upozornění! – v neděli 23. 12. bohoslužby v našem kostele NEBUDOU!

Pondělí, 24. 12. ve 22:00 – Půlnoční bohoslužby se zpíváním koled

Úterý, 25. 12. v 10:00      – Hod Boží Vánoční – bohoslužby s Večeři Páně

Upozornění! – v neděli 30. 12. bohoslužby v našem kostele NEBUDOU!

Úterý, 1. 1. 2019 v 10:00 – Nový rok 2019 – bohoslužby s Večeří Páně

                                                                      

Nad maličkým Betlémem svítí hvězda jasná. Stala se věc úžasná, předivná a krásná.
Narodil se Boží Syn, vzdal se nebe, ráje. Přišel jako miminko do betlémské stáje.
Pojď se s námi radovat, ať to všichni vidí! Narodil se velký Král, Spasitel všech lidí.         

CO SE V NAŠEM SBORU V PRŮBĚHU LETOŠNÍHO ROKU UDÁLO?

S potěšením vám můžeme oznámit, že od října letošního roku je náš bratr kazatel již plně zapojen do služby v našem sboru, tzn. nedojíždí už do Prahy a je tak k dispozici na faře i v dopoledních hodinách. To umožnilo začít organizovat biblické hodiny. Zatím jsme obnovili biblické hodiny v Jizbici, kde se scházíme každý třetí pátek v měsíci.

V souvislosti s tím, že bratr Petr Mazur se stal naším oficiálním kazatelem, byl v našem sboru zvolen nový kurátor, kterým se stal bratr Vlastimil Plch mladší.

Velmi nás také těší, že se našich nedělních bohoslužeb účastní i naše děti, pro které jsme díky obětavosti sestry Evy Plchové mohli začít s nedělní školičkou v průběhu bohoslužeb.

Jak jsme informovali už loni, z iniciativy našeho sboru vznikla v Bošíně místní skupina České křesťanské akademie. Jedná se o sdružení lidí, které spojují křesťanské hodnoty, bez rozdílu, zda jsou či nejsou členy nějaké církve. Z iniciativy tohoto sdružení jsme zorganizovali již několik koncertů a besed s významnými osobnostmi ať už z akademického či politického světa. 3. března nám hrála a zpívala kapela PRANIC, 8. května pak pěvecké sdružení Scholla Minor, na které pak navázala přednáška pana doc. Zdeňka Pince na téma „Je křesťanství morálním náboženstvím?“. 28. července se v protějším katolickém kostele konala velmi zajímavá přednáška pana prof. Jana Royta na téma „Ikonografie v chrámu sv. Víta“, a nakonec nám ve spolupráci s naší místní skupinou zazpívá 1. 12. opět pěvecké sdružení Scholla Minor, o čemž se více dočtete na přiloženém letáčku.

Z radosti vám rovněž sdělujeme, že se náš sbor rozhodl podporovat práci místního domácího hospice „… doma nejlíp“, který provozují manželé Julákovi z Oskořínku. Bližší informace o tomto hospici naleznete také na přiloženém letáčku. Budeme velmi vděční, když i vy se rozhodnete přispívat na činnost tohoto hospice. Své příspěvky můžete posílat na náš sborový účet 2300415864/2010, kde ve zprávě pro příjemce napíšete „Hospic“.

Jak jsme vás informovali již v loňském vánočním dopise, jsou před námi nelehké roky, kdy potřebujeme zrealizovat mnohé opravy jak kostela, tak naší fary. V letošním roce se nám povedlo, díky grantu, který nám dalo Ministerstvo kultury, a také Středočeský kraj, opravit střechu nad presbyteriem a polovinu lodě kostela. Díky důslednému stavebnímu dozoru, který nám zajišťuje náš bratr presbyter Jan Pavlíček, se povedlo celou akci plánovanou na letošní rok zrealizovat o téměř 30 % levněji. Zároveň jsme zadali vypracování projektu na novou fasádu a renovaci interiéru kostela, tak, aby mohl být kostel využíván více na různé společenské a kulturní akce. Všechny tyto akce bylo možné realizovat jednak díky už zmíněným grantům od Ministerstva kultury a Středočeského kraje, ale také i díky darům, které našemu sboru poskytl městys Křinec, Chateau Mcely, ale i nadace „Blíž k sobě“ a v nemalé míře též díky darům od vás, milí členové a přátelé našeho sboru. Ze srdce vám za ně děkujeme! Letos jsme také dokončili renovaci oken a začali s opravou střechy na hospodářské budově, kde jsme zároveň vyčistili prostor stodoly, který lze nyní využít k posezení při různých akcích, obzvlášť když počasí nepřeje a není tak možné být na zahradě. Na opravu střechy na hospodářské budově nám přispěla, podobně jako i na renovaci oken na faře, opět Nadace občanského fóra.

CO BYCHOM RÁDI REALIZOVALI V PŘÍŠTÍM ROCE?

Rádi bychom rozšířili biblické hodiny i na Rožďalovice. Předběžně počítáme s tím, že se tam začneme scházet jednou měsíčně od ledna 2019.

Díky tomu, že náš bratr kazatel je již na plno zapojen do péče o náš sbor, počítáme, že bude obnoveno vyučování náboženství na školách v okruhu působnosti našeho sboru. Jedná se o školy v Křinci, Hrubém Jeseníku, Loučeni, Rožďalovicích, Dětenicích, Libáni a Kopidlně.

Samozřejmě chceme také pokračovat v opravách našich budov. V příštím roce bychom chtěli dokončit opravu střechy kostela. Dále bychom rádi shromáždili finanční prostředky na novou fasádu kostela a na renovaci interiéru. Na faře bychom chtěli opravit střechu a začít s opravou fasády. Na opravu střechy na faře jako i na dokončení opravy střechy na kostele nám byl letos schválen tzv. Hlavní dar lásky, který každoročně uděluje Jeronýmova jednota vždy pouze jednomu žadateli. Jsme moc rádi, že v tomto roce byl vybrán pro tento dar náš sbor. Dar nám bude poskytnut v příštím roce. Obvykle se jedná o částku převyšující 800 tis. Kč.

VÝZVA KE SPOLUÚČASTI NA ŽIVOTĚ SBORU

Všechny tyto naše vize a plány jsou, bohužel, pro nás nesmírně náročné na financování. Na podstatnou část výše uvedených akcí již máme přislíbené prostředky, ale vždy to vyžaduje i naši spoluúčast, a proto jsme velmi vděční za každý finanční dar, který dostaneme, ať už od vás, milí bratří a sestry, nebo od našich sympatizantů, či vstřícně k nám nakloněných nadací. Věříme, že započaté dílo dokončíme a celý areál našeho sboru bude opět ozdobou naší malebné vesničky.

Obracíme se proto na každého z vás s prosbou o zapojení se do života našeho sboru, a to jak formou osobní účasti na akcích, které pořádáme, tak formou finanční, tedy salárem. Jak jsme vám psali už v loňském vánočním dopise, naše církev doporučuje svým členům, aby na činnost svých sborů přispívali, nejlépe pravidelnými příspěvky, a to ve výši 5 % ze svých příjmů. Dobře víme a chápeme, že finanční situace mnohých z vás není nijak veselá, a v žádném případě nikdy nebudeme posuzovat náš vzájemný vztah podle toho kolik, kdo zaplatí saláru, ale faktem zůstává, že pokud se naše obětavost nepřizpůsobí době, ve které žijeme, nebude možné dlouhodobě udržovat náš sbor při životě. Zdůrazňujeme však, že pokud jde o salár, jedná se o očekávání církve, ne o povinnost! Jsme vděční za každý dar, který od vás dostaneme. Při pravidelných platbách nezasáhnou tyto částky tak výrazně do rodinného rozpočtu a zároveň se sborové aktivity realizují jednodušším způsobem, protože je pak tok peněz na sborovém účtu plynulejší. Pro ty z vás, kteří chcete svůj salár platit převodem na účet, uvádíme jeho číslo: 2300415864/2010. Obzvlášť děkujeme těm, kteří již na chod našeho sboru pravidelně přispívají. Nechceme nikoho jmenovat, ale pouze chceme, abyste věděli, že jsou mezi námi i takoví, kteří našemu sboru pravidelně posílají mnohatisícové částky a díky nímž pak můžeme realizovat všechny výše uvedené aktivity. S velkou vděčnosti za tyto lidi děkujeme našemu Pánu a věříme, že i díky těmto bratřím a sestrám má náš sbor budoucnost.

Vánoce plné pokoje, radosti a lásky a hojnost Božího požehnání v roce 2019 vám všem přejí za staršovstvo bošínského sboru kurátor Vlastimil Plch, ml. a kazatel Petr Mazur