„Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou moci i nás.“  (1. Korintským 6, 14)

Milý bratře, milá sestro,
Zatímco v minulém roce připadly Velikonoční svátky na nejposlednější možný termín, letos je tomu naopak, a tak ač jsme se ještě nezbavili zimy, už jsou za dveřmi Velikonoce. Jelikož ovšem v březnu míváme obvykle také naše výroční sborová shromáždění, posíláme vám tento jarní dopis jednak jako pozvání na letošní výroční sborové shromáždění a jednak jako dopis velikonoční.

Výroční sborové shromáždění se letos bude konat v neděli, 18. března 2018 v 10:00 hod.

Verš v úvodu tohoto dopisu odkazující na velikonoční zvěst o vítězství Božího Syna, Pána Ježíše Krista, je pro nás povzbudivým ujištěním, že i náš sbor, ačkoliv v současné době není nijak velký, má naději na opětovné vzkříšení, pakliže my, jeho členové, budeme svou budoucnost stavět právě na vítězství Ježíše Krista nad hříchem a smrti a pakliže tuto velikonoční zprávu budeme šířit dál každý tam, kde žijeme. Sbor tu máme právě proto, abychom se mohli společně potkávat, povzbuzovat se a upevňovat naši vzájemnou bratrskou sounáležitost.

Jak se nám to dařilo v minulém roce, si řekneme právě na našem sborovém shromáždění. Uslyšíte zprávu o životě sboru za rok 2017, zprávu o hospodaření a další informace, ale také plány a vize pro nadcházející období. Zároveň budete moct svým hlasem ovlivnit, kdo se bude o sborový život v letošním roce starat, ať už jde o jeho hospodaření, či o jeho duchovní život jako i o další sborové aktivity. Součásti letošního výročního sborového shromáždění bude i doplňovací volba dvou náhradníku do staršovstva. Jeden člen staršovstva, bratr Jiří Procházka, totiž požádal o uvolnění ze staršovstva a na jeho místo tak byl povolán bratr Ing. Vladimír Knespl. Tím nám ovšem zůstal do budoucna už pouze jeden náhradník. Rádi bychom měli náhradníky tří. Navrhnout náhradníka k volbě může kdokoliv z vás. Po celý rok 2017 byl náš sbor administrován ses. farářkou Kateřinou Roskovcovou z nymburského sboru a naše vzájemná spolupráce je velmi příjemná za což jsme sestře farářce i Pánu Bohu ze srdce vděční.

______________________________________________________________

Pro bližší porozumění, co obnáší život evangelického sboru v dnešní době, uvádíme pár informací z oblasti hospodaření sboru. Podrobněji se s nimi budete moct seznámit na sborovém shromáždění, ale ve stručnosti Vám je předkládáme už nyní, abyste si je mohli v klidu přečíst a promyslet:

Příjmy našeho sboru se skládají z těchto položek (údaje za rok 2016):

Salár                                                                                       87.700,- Kč
Nedělní sbírky                                                                          18.858,- Kč
Účelové dary                                                                         101.988,- Kč
Příležitostné dary                                                                      2.000,- Kč
Příjmy z hospodářské činnosti                                                80.491,- Kč
Dotace na opravy                                                                  546.000,- Kč
Půjčka na izolaci stropu a výměnu kotle na faře                132.000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy celkem                                                                   969.037,- Kč

Na druhé straně jsou náklady a ty v roce 2017 činily:

Platby mandatorní (ty, které neovlivníme)

Repartice (odvody narůstající s počtem členů)           13.250,- Kč
Odvod za administraci                                                 10.000,- Kč
Daně a poplatky                                                             7.669,- Kč

Celkem platby mandatorní                                                    30.919,- Kč

Energie                                                                                      63.327,- Kč
Náklady na provoz sboru                

Cestovné administrátorovi                                              1.200,- Kč
Spotřební materiál                                                           13.605,- Kč

Ostatní náklady a splátky půjček                                            27.651,- Kč
Odpisy                                                                                      35.651,- Kč
Opravy budov (věž na kostele, izolace stropu na faře,
výměna kotle na faře)                                                           759.127,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

Náklady celkem                                                            cca 931.480,- Kč

Stručný komentář k hospodaření sboru:

Pokud jde o příjmovou část, potěšující je, že se oproti roku 2016, kdy činil cca 60.000,- Kč, salár opět výrazně zvýšil. Smutné je, že stále platí, že doporučenou částku platí pouze několik jednotlivců, které lze spočítat na prstech jedné ruky. Pro bližší ozřejmění, toho, kolik církev očekává od svých členů uvádíme, že církvi doporučená výše saláru je 5 % z čistých příjmů, což obnáší při měsíčních příjmech cca 10.000,- Kč čistého, 500,- Kč měsíčně, tj. 6.000,- Kč za rok. Při současném počtu salárníků by to znamenalo navýšení výběru saláru cca na dvojnásobek, tedy ze současných necelých 90 tis. Kč na přibližně 180 tis. Kč. Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit vděčnost obzvlášť těm členům našeho sboru, kteří v minulém roce pomohli sboru částkami přesahujícími desítky tisíc korun a umožnili tak udržet hospodaření sboru v tzv. černých číslech. Zároveň bychom ovšem rádi zdůraznili, že jsme velmi vděční za každý dar, který sboru věnujete. Připomínáme, že na každý dar, či salár vystavíme dárci potvrzení, které mu umožní snížit si daňový základ, čímž se mu alespoň část prostředků může vrátit zpět.

Pokud jde o nákladovou stránku, pak je potřeba zdůraznit, že díky tomu, že kazatel Petr Mazur měl v roce 2017 stále své civilní zaměstnání a vykonával práci kazatele bez nároku na odměnu, a také díky tomu, že nymburský sbor odpustil našemu sboru polovinu požadované částky za administraci, náš sbor nemusel odvést nymburskému sboru 20 tis. Kč, ale odvedl pouze polovinu této částky, tj. 10 tis. Kč. Jakmile by se br. Mazur stal placeným kazatelem sboru, který by se sboru věnoval na plno, musel by sbor na něj odvádět do personálního fondu více než 130.000,- Kč ročně. Rozhodnutí mít svého kazatele je pro náš sbor aktuální již v letošním roce, protože br. Mazur je od ledna 2018 v důchodu a zároveň mu v září 2018 bude končit nájemní smlouva na faře. V této souvislosti se staršovstvo našeho sboru rozhodlo požádat Synod Českobratrské církve evangelické o zřízení tzv. podporovaného kazatelského místa pro Bošínský sbor. Pokud by Synod naší žádosti vyhověl, znamenalo by to, že by sbor v nejbližších čtyřech letech nemusel odvádět prostředky do personálního fondu a sbor by si tak mohl dovolit mít svého kazatele. Tato úleva na platbách by nám umožnila v nejbližších letech věnovat své úsilí opravě našich církevních budov a v době, kdy by náš sbor musel opět platit všechny požadované náklady, by nás už zřejmě břemeno oprav tolik netížilo.

O tom, zda a za jakých podmínek jsou naše představy a vize o budoucnosti sboru reálné, chceme rozhodovat všichni, kdo se cítíme být členy našeho sboru, tedy i každý z Vás, milá sestro, milý bratře.

Velikonoce 2018

Milí bratři a sestry,
Rád bych se ještě vrátil k biblickému verši z úvodu tohoto dopisu:

„Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou moci i nás.“

Touto naději jsme, milí bratři a sestry, vedení nejen když jde o osobní život každého věřícího člověka, ale i pokud jde o život našeho sborového společenství.
Žijeme v období, kdy se ve světě a stejně tak i v naší společnosti šíří stále více strach z budoucnosti, různá extremistická uskupení získávají na popularitě a život v našich vesnických evangelických sborech jako by už pouze dohoříval. Nebylo by to v dějinách poprvé, kdy by některé sbory skutečně zanikly. Co nás ovšem i v takových dobách naplňuje naději je ona radostná velikonoční zpráva: „Bůh vzkřísil našeho Pána!“ Ježíšova cesta, jak si o Velikonocích připomínáme, vedla přes Golgotu, tedy přes popraviště. Za normálních okolnosti by to znamenalo konce všech nadějí, které tehdy mnozí s Panem Ježíšem spojovali. Zázrak křesťanské zvěsti spočívá ovšem právě v tom paradoxu, že nejednou právě tam, kde se už všechno zdálo být prohrané, se jako by z ničeho rozrostl nový život. Tento zázrak vzkříšení má na svědomí, že tu ještě i po více než dvou tisíci letech je křesťanská církev, a tedy i náš sbor. Tento zázrak vzkříšení se ovšem nevztahuje pouze na církev jako celek, ale platí pro každého jednoho z nás osobně. Pán Bůh v Ježíši Kristu nabízí každému jednotlivému člověku život smysluplný, radostný, život plný naděje. O tom si chceme zpívat, to si chceme připomínat i při letošních oslavách Velikonočních svátku, ke kterým vás všechny srdečně zveme.

Velikonoční bohoslužby v našem sboru se letos budou konat následovně:

  • 30. března v 10:00 hod – Velkopáteční bohoslužby s Večeři Páně
  • 1. dubna v 10:00 hod  – Hod Boží Velikonoční s Večeři Páně


Těšíme se na společné setkání s vámi a přejeme vám hojnost Božího požehnání v tomto předvelikonočním postním období!

Vaše staršovstvo sboru v Bošíně